X

De hulpbronnen

In je Leefplezierfabriek draait alles om de vraag of het je lukt je wensen om te zetten in acties die momenten van Leefplezier opleveren. Hiervoor heb je bijna altijd hulpbronnen van buiten nodig. Naast stoffelijke zaken als geld en producten zijn het vooral andere mensen die als hulpkracht een rol spelen bij de productie van je Leefplezier. Bij het stijgen der jaren of bij een chronische aandoening lopen je eigen vermogens terug. De kans neemt toe dat het productieproces hapert en je niet de resultaten boekt die je graag wilt. Je momenten van Leefplezier worden schaarser, je kwaliteit van leven neemt af. 

Als je in deze situatie je Leefplezier op peil wilt houden, wordt het belang van hulpkrachten alleen maar groter. Dan ben je geholpen als er anderen zijn die bereid zijn zich als hulpkracht voor je in te zetten. Die zich willen verdiepen in wat voor jouw Leefplezier belangrijk is. En die actief nagaan wat zij kunnen doen om je hierbij te ondersteunen. Hoe minder we zelf kunnen doen of hoe meer we de regie kwijt raken, hoe belangrijker deze hulpkrachten zijn voor ons Leefplezier.

Wie zijn die anderen die ons als hulpkracht kunnen ondersteunen bij de productie van ons Leefplezier?

Familie en vrienden

De mensen die dicht bij je staan kennen het beste je behoeften en verlangens die belangrijk zijn om het naar je zin te hebben en weten ook wat je Leefplezier in de weg staat. Zij zijn dan ook vaak de eerst aangewezenen om je te ondersteunen bij het gaande houden van het productieproces in jouw Leefplezierfabriek. Als deze ondersteuning meer structureel wordt, zijn je familie of vrienden je mantelzorgers geworden. Zij slaan een brug tussen jouw behoeften en verlangens en de wereld om je heen. 

Het vraagt wel van hen dat ze oog hebben voor jouw wensen en zich kunnen inleven in wat er voor jou toe doet. En dit voorop willen stellen, zonder zichzelf uit het oog te verliezen. 

Hulpverleners

Als professionele hulpverleners een rol in je leven gaan spelen, hebben zij veel invloed op de aandacht en de ruimte die er is voor je Leefplezier. In wezen geldt voor hen hetzelfde als voor je familie en vrienden, ze moeten oog hebben voor wat voor jou belangrijk is voor je Leefplezier. En zich afvragen hoe zij daar een ondersteunende rol bij kunnen hebben.

Dit is des te belangrijker als je je niet meer thuis kunt redden en in een instelling gaat wonen. Dan is het noodzakelijk dat de hulpverleners daar keuze- en handelingsvrijheid hebben om die dingen te doen die aansluiten op de wensen en behoeften van de mensen waar zij zich voor inzetten.

Wat kunnen ze zoal doen…

Familie en vrienden kunnen je ondersteunen in je leven van alledag en als dat aan de orde is vanuit hun kennis en ervaring  met wat voor jouw Leefplezier belangrijk is de hulpverleners richting geven en voeden.

Thuiszorgmedewerkers kunnen actief nagaan wat Leefplezier geeft en in hun werk daarop aansluiten. Zij hebben bovendien oog voor alles wat de zelfredzaamheid en de veiligheid in huis vergroot.

Verpleeghuismedewerkers nemen het realiseren van Leefplezier als richtpunt in hun doen en laten van alledag. Van iedereen hebben zij in beeld wat voor hem of haar belangrijk is en welke acties hiervoor nodig zijn. Ze bekijken welke belemmeringen ze zonodig uit de weg moeten ruimen om dit te realiseren.

Behandelaars proberen eventuele gezondheidsproblemen die het voluit functioneren belemmeren weg te nemen om het zelf doen en het zelf beslissen te versterken. Ze hebben oog voor de neveneffecten die hun (be)handeling op het Leefplezier van iemand kan hebben.

Managers en leidinggevenden scheppen een stimulerende cultuur die medewerkers en de mantelzorgers ondersteunt bij het werken aan Leefplezier. Daarnaast zorgen ze voor een veilige en bewonersvriendelijke werk- en leefomgeving. 

Handreikingen

Om te weten wat belangrijk is voor iemands Leefplezier en dit snel en eenvoudig in kaart te brengen zijn als handreiking de Hartenroos van Leefplezier en de Leefplezierboom ontwikkeld die daarbij kunnen helpen. Voor de mantelzorgers kan een ingevulde Leefplezierboom een belangrijk middel zijn om dat wat zij weten van wat voor jouw Leefplezier belangrijk is, over te dragen aan de betrokken hulpverleners. Deze kunnen dan hierop in hun denken en handelen aansluiten.