X

Over ons

visie

Leefplezier is een initiatief van Leontien Giezen en Egbert Bosma, elk zo’n veertig jaar werkzaam geweest in de zorg. Wij hebben eerder onder andere het KITTZ (KwaliteitsInstituut voor Toegepaste ThuisZorgvernieuwing) opgericht en stonden aan de wieg van het programma Bouwen aan Leefbaarheid. De visie dat mensen zo lang mogelijk hun eigen leven moeten kunnen vormgeven, ook als zij kwetsbaar zijn of afhankelijk van anderen, is het fundament onder al ons denken en handelen. Vanuit die visie hebben we rond zorg- en dienstverlening, productontwikkeling en wonen tientallen innovatie- en implementatieprojecten opgezet en uitgevoerd. Met Leefplezier bouwen we hierop voort, vanuit dezelfde visie en met alle kennis en ervaring die we hebben opgedaan.

Uitdaging

Voor ons is de uitdaging dat de leefbaarheid voor mensen als ze kwetsbaarder worden niet verminderd. Als het voeren van eigen regie over het dagelijks leven moeilijker wordt of als de fysieke mogelijkheden afnemen, hoe kunnen zorg- en dienstverleners er dan aan bijdragen dat mensen zo min mogelijk afhankelijk zijn. Als je kwetsbaar en afhankelijk bent, is het lastig hier zelf voor te zorgen. Dan heb je anderen nodig om plezier in het leven te hebben en te houden.

Voor alle betrokkenen, mantelzorgers, vrijwilligers en professionele zorg- of dienstverleners wordt zorgen voor leefplezier dan de belangrijkste uitdaging. Leefplezier voorop stellen is vooral een kwestie van oog hebben voor de behoeften en verlangens van de ander en van wat dit in de weg staat. Het gaat om visie op wat er echt toe doet en om de wil hier vanuit te handelen. Het is niet een kwestie van geld maar van anders kijken, anders denken en anders doen.

Kennis delen

Om het Leefpleziergedachtegoed in de praktijk van alledag vorm te geven is een werkmethode ontwikkeld met de daarbij horende kennis en vaardigheden als gereedschap. Samen met anderen wordt dit stapsgewijs verder uitgebreid en verdiept. Bij alles wat wij gedaan hebben staan het verzamelen, bewerken en het gratis overdragen van kennis en ervaringen centraal zodat iedereen er profijt van heeft. Voor Leefplezier is dit niet anders.

Er is een opzet ontwikkeld die het mogelijk maakt de kennis en ervaring van velen op het gebied van Leefplezier te bundelen. Op allerlei manieren brengen mensen die zich bij het Leefpleziergedachtegoed betrokken voelen hun wijsheid, ervaring en inzichten in.In het verspreiden van de kennis speelt deze website als kennisbank een belangrijke rol. Hier publiceren wij theoretische en praktische kennis, nieuwe inzichten en de praktijkinstrumenten die wij gezamenlijk ontwikkelen.